GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

CFM (Cash Flow Management) Là hệ thống phần mềm quản lý toàn bộ dòng tiền ngân vụ . Hệ thống được Áp dụng tại TCT và các đơn vị cấp dưới trong quá trình khai thác các dịch vụ:
– Hệ thống quản lý 4 dòng tiền bao gồm:
• Dòng tiền TCBC tập trung
• Dòng tiền TCBC tại đơn vị
• Dòng tiền Tiết kiệm bưu điện (TKBĐ)
• Dòng tiền kinh doanh dịch vụ tại đơn vị (KDDV)