GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHUYỂN PHÁT

Giải pháp phần mềm chuyển phát là hệ thống xử lý, điều phối hoạt động gom/phát hàng cho hệ thống mạng lưới bưu cục. Hệ thống bao gồm nhiều phân hệ như: Hệ thống quản lý, điều phối hoạt động thu/gom dành cho bộ phận nghiệp vụ, quản lý, chăm sóc khách hàng, kết nối đối tác…